NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Cena 590 Kč (22 EUR)
skladem
Cena 550 Kč (20 EUR)
skladem
Cena 550 Kč (20 EUR)
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu platné od 1.10.2015

obchodní společnosti: MenStores s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí

identifikační číslo: 03 908 411

Spisová značka: C 239634, vedená u Městského soudu v Praze

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MenStores s.r.o., se sídlem Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí, identifikační číslo: 03 908 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239634 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti při osobním doručení;

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. platební kartou prostřednictvím platební brány v e-shopu

3.1.4. převodem na účet uvedeným v objednávce

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající MenStores s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu: Reklamace, MenStores s.r.o., Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@menstores.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@menstores.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

6.2. Kupující bere na vědomí následující informace:

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost MenStores s.r.o., se sídlem Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 03 908 411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239634.

Účel a právní titul a rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány za účelem komunikace s kupujícím a zaslání jeho objednávky na místo doručení a pro účely plnění právních povinností souvisejícím s účetnictvím (archivace faktur pro účely daňového přiznání). Osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě uzavření kupní smlouvy, a to pouze v nezbytném rozsahu (kontaktní údaje).

Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení:

K osobním údajům kupujícího má přístup pouze osoba, která je potřebuje znát pro výkon pro výkon pracovní činnosti, dále IT poskytovatelé či další subjekty, kteří prodávajícímu poskytují služby, v jejichž rámci jim některé osobní údaje musí být zpřístupněny (např. účetní, držitelé poštovní licence apod.). Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny v souladu s právními předpisy, a to takovým způsobem, aby se k nim žádný nepovolaný subjekt neměl možnost dostat. S třetími stranami s možností přístupu k osobním údajům má kupující v případě zpracovávání ze strany třetích stran uzavřeny příslušné smlouvy o zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje nemohly být využívány k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smlouvy či závazků z ní vyplývajících či souvisejících jsou osobní údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.

Práva kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Kupující má právo kdykoliv se obrátit na výše uvedeného správce osobních údajů a požadovat informace o zpracování osobních údajů. Dále má kupující právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů a právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů. Tyto práva je možno uplatnit u správce údajů písemně na adrese sídla správce, či elektronicky na emailové adrese: info@menstores.cz. S případnou stížností se kupující může obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů.

7. REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Způsob vyřízení reklamace:

7.2.1. Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem odešlete na adresu

Reklamace, Menstores s.r.o., Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí. Nárok na proplacení

poštovních nákladů vynaložených spotřebitelem za zpětné zaslání zásilky k prodejci vzniká v

případech doručení poškozeného zboží či zboží jakkoli se odlišujícího od objednaného.

7.2.2. Pro rychlejší vyřízení reklamace nabízíme službu výměnné zásilky kurýrní společnosti INTIME.

Kontaktujte nás na telefoním čísle +420 774 994 993 nebo na e-mailové adrese reklamace@menstores.cz a nové zboží odešleme nejpozději druhý pracovní den. Při doručení nového zboží předáte

kurýrovi INTIME zboží nevyhovující (řádně zabalené a uzavřené v obálce nebo krabici). Výměnná

zásilka musí obsahovat vyplněný reklamační formulář. Na obálku nebo krabici dopíšete text "Výměnná

zásilka".

7.3. Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.4. Záruka se nevztahuje na:

7.4.1. mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží,

7.4.2. závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým užitím,

7.4.3. opotřebení zboží vlivem jeho používání a

7.4.4. závady vzniklé v důsledku přírodních živlů.

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.5.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.5.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.5.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.5.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.5.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.8. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.10 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.4. Naši přepravci:

8.4.1. Česká pošta: zásilky odesíláme balíkem “Do ruky” nebo „Na Poštu“ (do 24 hodin od jeho podání)

8.4.2. Kurýrní služba INTIME: standardní doručovací dobu 24 hodin od podání.

8.4.3. Uloženka.cz

8.5. Poštovné a balné: Poštovné a balné je účtováno pouze jednou ke každé objednávce, která je odesílána najednou na jednu dodací adresu. Aktuální ceník viz sekce poštovného na webu.

8.6. Dodací lhůta: Standardně dodržujeme dobu dodání 24 - 48 hodin od přijetí objednávky (vyjma nepracovních dní). Prodávající nezodpovídá za prodlevu, která vznikla cizím zaviněním.

8.7. Osobní převzetí: Zboží si nevyzvedávejte bez předchozího potvrzení, které Vám bude zasláno na email, jakmile bude objednávka připravena na zvoleném výdejním místě (obvykle do jednoho pracovního dne). Poté si můžete zakoupené zboží vyzvednout. Při osobním převzetí se za odebrané zboží platí hotově, účtované poštovné a balné je 0,- Kč

9. UŽIVATELSKÝ ÚČET

9.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

9.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: MenStores s.r.o., Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí, adresa elektronické pošty: info@menstores.cz, telefon +420 774 994 993.

V Praze dne 25.5.2018